Danske sundheds skandaler

Er ved at blive ændret!

Historien har på smertelig vis vist Som udgangspunkt vil enhver skandale indenfor sundhedsystemet altid have alvorlige sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for de borgere/patienter som skandalen har ramt, uanset om bagrunden for skandalen er enkeltsidet, hvor alene en part i sundhedssystemet har kendt til skandalens baggrund og årsag, eller flersidet hvor flere parter i sundhedssystemet har kendt til ditto.

Om en sundheds skandale er forårsaget af en enkelt sundhedfaglig person, i form af aktiv forkert og/eller ulovlig handlen samt modsat inaktiv handlen i form af passivitet, trods behovet for det modsatte, eller har flere involverede parter, lige fra enkelte sundhedsfaglige personer, til de systemer - så som SundhedsstyrelsenStatens Serum Institut og den nyoprettede forvaltningsmyndighed Styrelsen for patientsikkerhed - der er sat til at forvalte og instruere sundhedssystemet bedst muligt, vil skandalen altid for de enkelte borgere have meget alvorlige konsekvenser. Lige fra pludselig påført død eller senere for tidlig død, til invaliditet og kronisk sygdom som i alle tilfælde har meget tunge menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser på alle niveauer i samfundet.

Overordnet kan man dele enhver sundheds skandale op i 4 grupper af interesse konflikter, nemlig borgerne/patienterne, de ansvarlige sundheds politikere, sundhedssystemet i form af de sundhedsfaglige personer fra bund til top og sidste men ikke mindst, de forskellige sundheds forvaltnings systemer så som, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for patientsikkerhed.

Trods man som normalbegavet oplyst anstændigt menneske skulle mene, at alle 4 grupper naturligvis skulle have samme interesse, nemlig at have et til enhver tid så fagligt godt velfunderet sundhedssystem efter bedste internationale videnskabelige standarder, er det helt uforståeligt desværre ikke tilfældet - så ganske langt fra.

Hvis det er tilfældet - hvorfor så mon?

Er det som i så mange andre tilfælde i sidste ende alene et spørgsmål om magt, prestige og ikke mindst penge?

Det korte svar er nærmest ubærligt ja!

Trods vil lever i et moderne demokratisk velreguleret - nogen vil sige overreguleret - samfund, er og bliver vores samfund helt grundlæggende et dynamisk kapitalistisk samfund, hvorfor langt den største del forskningen indenfor sundheds relaterede teknologier og ydelser i overvejende grad bliver foretaget af private medicinalvirksomheder med baggrund i ønsket om at tjene penge. Uden muligheden for at tjene penge på den udførte forskning - igennem efterfølgende patenter og royalties - vil der kort og godt ikke ske nogen forskning indenfor medicinalindustrien, og forskningen vil da alene være henvist til staten og dermed skatteborgerne.

Derfor er privat finansieret forskning i sundheds relaterede teknologier og ydelser en åbenlys nødvendighed, trods dette kan afstedkomme nogle alvorlige problemer, der kan medfører nogle meget smertefulde konsekvenser, som tidligere sundheds skandaler ulykkeligvis har åbenbaret på den stærkest måde, uanset disse helt givet "kun" er toppen af isbjerget.Men kan spørge sig selv, hvad privat finansieret såkaldt fri forskning fra medicinalindustrien har at gøre med sundheds skandaler i forhold til undgåelse af sådanne i fremtiden?

Det nøgterne svar baseret på tidligere sundheds skandaler er, at da penge kun kan tjenes igennem patenter og royalties, sammenholdt med at ting helt overordnet nogle gange går galt, som inden for sundhedssystemet meget konkret kan afstedkomme meget voldsomme menneskelige ofre, som efterfølgende skal kompenseres økonomisk, gør medicinal industrien naturligvis alt for at dette undgås igennem bl.a. kliniske forsøg med henblik på myndighedernes godkendelse af behandlingen., også selv når skaden er afstedkommet af åbenbar ignorance og tilsidesættes af normale forsknings etiske standarder 

og ofrene er til stede i stor stil. For hvad der 


for de medicinal virksomheder der er indirekte eller direkte impliceret vil betyde 


kan dette betyde at disse efterfølgende skal kompensere økonomisk samt at dette kan have en direkte effekt på muligheden for at sælge den givne type medicin, teknologi eller funktion til sundhedssystemt ved dette kan bliev reduceret eller helt fjernet - medførende tab af mulighed for at tjene penge på en eksisterende sundheds teknologi kan betyde det enkte firmes kæmpe tab for


erfaringsbaseret 

onkrete såkaldt Medicinalindustri overtrådt den barriere der burde være men som ikke findes til skade for borgeren/patienterne og dermed samfundet

de er blevet en del af myndighedsudøvelsen og kan derfor via pseudo videnskab, fremme deres egen interesser - som er - tra la la - at tjene penge -

de burde aldrig være en del af det økonomiske grundlag for eksempelvis Sundhedsstyrelsen som dermed mister sin uafhængighed og dermed lødighed overfor befolkningen - Sundhedsstyrelsen som umiddelbart overfor befolkningen fremstår uafhængig er dermed når alt kommer til alt ikke uafhængig - trods det bliver hævdet - sundheds skandalerne er et af flere eksempler på dette da en fuldstændigt uafhængigt Sundhedsstyrelse i langt højere grad ville have vkunne skride ind overfor misforvaltninger i sundhedssystemet så disee ikke efterffølægende var blevet egentlige sundheds skandaler

Medicinalindustrien bør kort og godt slet ikke have nogen som helst indflydelse indirekte eller direkte på et så vigtigt sundhedsfagligt organ som Sundhedsstyrelsen - ikke så meget som sidde ved bordet  
som   på godt og ondt baseret på fri forsknuing 


er der af grundlæggende  -   et såkaldt moderne oplyst samfund iHER TIL!


Disse links skal med!

Er det som i andre tilfælde forhold altid et spørgsmål om pengeefter den til en hver tid højeste internationale lægevidenskabelige standard - der er sat til at forvalte og instruere sundhedssystemet bedst muligt efter den til 


tu  systemer - så som SundhedsstyrelsenStatens Serum Institut og den nyoprettede forvaltningsmyndighed Styrelsen for patientsikkerhed - der er sat til at forvalte og instruere sundhedssystemet bedst muligt efter den til en hver tid højeste internationale lægevidenskabelige standard, vil skandalen altid for de enkelte borgere have meget alvorlige konsekvenser. Lige fra plud

fagligt  


, der trods forskellige udgangspunkter helt grundlæggende hver især burde have samme interesse, nemlig at have et så godt sundhedssystem som overhovedet muligt. Men netop fordi der helt uforståeligt er modstridende interesser mellem ,  Alligevel trods dette - tit har modstridende interesser af økonomisk, karrieremæssige 

eller politiske niveauerne Netop da der er så utrolig meget på spil for alle parter:

A.
Borgerne/patienterne som kan blive alt fra alvorlig syge - endog kronisk syge - invalide til lige frem at dø af konsekvenserne af et ordentlig forvaltete sundhedssystem.

B.
De ansvarlige sundheds politikere i såvel regioner som nationalt i Folketinget og på regerings niveau.

C.
Sundhedssystemet i form af de sundhedsfaglige personer fra top til bund - naturligvis særligt centralt placerede medicin faglige ledelses personer der til en hver til skal udlede teksten af nye internationale videnskabelige erkendelser for derefter at lade disse indgå i det til stadighed opdaterede sundhedssystem i arbejdet med hele tiden at gøre sundhedssystemet i stand til at behandle stadigt flere sygdomme som man hidtil ikke kunne gøre noget ved i tilstrækkeligt omfang.D.
og myndigheder - der er sat i verden for at forvalte og fremme det bedst mulige sundheds system de er i lommen på medicinal industrienfter en til hver tid gældende videnskabelige erkenderl til glæde for 


alle parter hvis en skandale kommer frem for dagens lys i offentligheden, vil der 

Derfor skal sundheds skandaler  altid så alvorlig når de kommer frem, da de på den mest ubehagelige måder afslører hvor sårbare vi borgere er, hvis samtlige sundhedfaglige personer i sundhedssystemet og de myndigheder der er sat i verden for at fremme det bedst mulige sundhedssystem efter en til hjver tid gældende videnskabelieg erkenderl til glæde for 
til  


i kortere eller længere tid op til at skandalen er bliver kendt af offentligheden, allerede haft et mere eller mindre kendskab til misforvantlinen i forhold til såkaldt best practice og endnu værre hvis det drejer sig om egentlig fejlbehandling defineret som erfaren specialiststandard som ikke er blevet overholdt.


  forvolderer  

handlen 

forårsagende store sundhedsmæssige, menneskelige og derfor samfundsmæssige konsekvenser, har både centralt placerede personer indenfor sundhedssystemet hvor de almindelige daglige opgaver er blevet varetaget, samt derudover forskellige forvaltnings institutionerne af sundhedssystemet, det være sige SundhedsstyrelsenStatens Serum Institut og den nyoprettede forvaltningsmyndighed Styrelsen for patientsikkerhed i kortere eller længere tid op til at skandalen er bliver kendt af offentligheden, allerede haft et mere eller mindre kendskab til misforvantlinen i forhold til såkaldt best practice og endnu værre hvis det drejer sig om egentlig fejlbehandling defineret som erfaren specialiststandard som ikke er blevet overholdt.er, at før en specifik misforvaltning i sundhedssystemet bliver kendt af offentligheden, 

forårsagende store sundhedsmæssige, menneskelige og derfor samfundsmæssige konsekvenser, har både centralt placerede personer indenfor sundhedssystemet hvor de almindelige daglige opgaver er blevet varetaget, samt derudover forskellige forvaltnings institutionerne af sundhedssystemet, det være sige SundhedsstyrelsenStatens Serum Institut og den nyoprettede forvaltningsmyndighed Styrelsen for patientsikkerhed i kortere eller længere tid op til at skandalen er bliver kendt af offentligheden, allerede haft et mere eller mindre kendskab til misforvantlinen i forhold til såkaldt best practice og endnu værre hvis det drejer sig om egentlig fejlbehandling defineret som erfaren specialiststandard som ikke er blevet overholdt.


Det der overordnet karakterisere en sundheds skandale er, at før en specifik misforvaltning i sundhedssystemet bliver kendt af offentligheden, forårsagende store sundhedsmæssige, menneskelige og derfor samfundsmæssige konsekvenser, har både centralt placerede personer indenfor sundhedssystemet hvor de almindelige daglige opgaver er blevet varetaget, samt derudover forskellige forvaltnings institutionerne af sundhedssystemet, det være sige SundhedsstyrelsenStatens Serum Institut og den nyoprettede forvaltningsmyndighed Styrelsen for patientsikkerhed i kortere eller længere tid op til at skandalen er bliver kendt af offentligheden, allerede haft et mere eller mindre kendskab til misforvantlinen i forhold til såkaldt best practice og endnu værre hvis det drejer sig om egentlig fejlbehandling defineret som erfaren specialiststandard som ikke er blevet overholdt.

)http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=best%20practice
 problemerne, uden der af den grund blev gjort noget for at forhindre misforvaltningen i at blive en dybt skadelige sundhedskandale.

erfaren specialist standard

Fejlbehandling (ikke erfaren specialiststandard)

kendt til skandalens omfang før den bliver kendt af offentligheden via medierne.


ssss

selve sunhedssystemet i et større eller mindre omfang været vinde til årsagen til den 

 sundhedspersoner, 
ningen af et bestemt sundhedser, at dem der har noget at miste ved at skandalen bliver oprullet - det være sig læger, forskere, medicinalindustri, embedsmænd og politikere - i "bedste" fald ikke er samarbejdsvillige med at få afklaret hvad der er op og ned i en given sag som har brug for at komme for offentlighedens søgelys. 


et offer

enkelt personer 

som har en direkte eller indirekte medvirken til at borgerne alene grundet deres konkrete helbredstilstand uden egen viden om dette bliver ofre for 

fortielse

benægtelse

latterliggørelseHvis sundheds skandalen er meget omfangsrig, i forhold til implicerede ofre som patienter og pårørende, samt at skandalen har stået på i flere år, eventuelt med centralt placerede personers vidende indenfor det sundhedspolitisk system, som dermed ville have betydet at disse kunne have sat en stopper for skandalen, men ikke gjorde det af personlige, økonomiske og politiske grunde, har man med en sundheds skandale som højst sandsynligt vil blive forsøgt ignoreret og manipuleret med. Alt sammen i håb om at skulle slippe for at stå til ansvar, sundhedspolitisk, juridisk og økonomisk.

Dermed vil sundheds skandalen være total, og udtryk for det endegyldige fallit for til enhver tid gældende internationale lægevidenskabelige erkendelser og evidens indenfor et givent medicinfagligt område. 

Når sådan noget sker, bliver det hele vendt på hovedet, og løgnen bliver takket være den bliver gentaget igen og igen til sandheden i sundhedssystemet.

Trods dette og givetvis grundet inkompetence hos skiftende regeringers sundhedsministre og sundhedspolitikere, er spørgsmålet helt overordnet - har man intet lært af tidligere tiders sundheds skandaler indenfor sundhedssystemet?

Tænk bare på de 5 nedenstående skandalesager fra det danske sundhedssystem.


Forebyggelse af livmoderhalskræft via HPV vaccinen

Følgende links skal bruges

(Dette link skal være i begyndelsen af beskrivelse af HPV vaccinene)
Information om HPV-vaccinen på Sundhed.dk

https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/kvindesygdomme/sygdomme/infektioner/hpv-vaccination/

10. juni 2010
Politikere vil granske Statens Serum Institut
http://www.dr.dk/nyheder/penge/politikere-vil-granske-statens-serum-institut

28. februar 2013
Læge kritiseres for dobbelt interesse i HPV-vaccine
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/ECE1909814/laege-kritiseres-for-dobbelt-interesse-i-hpv-vaccine/

15. april 2013
Toplæger arbejder for industrien - medlemmer af Sundhedsstyrelsens vaccinations- udvalg bijobber for vaccineproducenter.
http://politiken.dk/indland/ECE1946079/toplaeger-arbejder-for-industrien/

9. marts 2013
Vaccinefortalere indtager dobbeltroller i medicinalindustrien
http://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/sygdom/ECE1918192/vaccinefortalere-indtager-dobbeltroller-i-medicinalindustrien/

4. maj 2013
Mange læger skjuler bijob i industrien
http://politiken.dk/indland/ECE1962161/mange-laeger-skjuler-bijob-i-industrien/

Lægemiddelstyrelsens liste over apotekere, læger, sygeplejersker og tandlæger med tilknytning til virksomheder
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/godkendelse/samarbejde-med-virksomhed/tilknytning/lister/apotekere,-laeger,-sygeplejersker-og-tandlaeger

30. oktober 2014
Sundhedsstyrelsen lever på medicinalindustriens penge
http://www.b.dk/nationalt/sundhedsstyrelsen-lever-paa-medicinalindustriens-penge

7. november 2014
Er din læge i lommen på medicinalindustrien
http://www.dagensmedicin.dk/opinion/leder/er-din-lage-i-lommen-pa-medicinalindustrien/

5. september 2013
Vi lader en rådden industri bruge vores børn som forsøgsdyr
http://politiken.dk/debat/profiler/trinevillemann/ECE2068432/vi-lader-en-raadden-industri-bruge-vores-boern-som-forsoegsdyr/

5. november 2015
Danmark dropper omstridt HPV-vaccine
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/21659278

5. november 2015
Vaccine-fortalere afgør syge HPV-pigers fremtid
http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/19694076

29. november 2015
BLOG: Vaccinen er ikke kendt sikker
http://www.mx.dk/nyheder/hpv_blog/story/23582111

8. december 2015
Førende forsker: Forsøg med HPV-vaccinen skjuler alvorlige bivirkninger
http://www.mx.dk/nyheder/hpv/story/24305052

Vaccine-info.org
http://hpv-vaccine-info.org/
En dansk hjemmeside der løbende holder sig opdateret om al den nyeste relevante viden om HPV-vaccinen og dens konsekvenser med baggrund i international videnskabelig forskning og case-tilfælde verden over.

Landsforeningen HPV-Bivirkningsramte
http://hpv-bivirkningsramte.dk

Meld en bivirkning hos Lægemiddelstyrelsen
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning
Kontrastmidlet Thorotrast
I Danmark fik ca. 1000 patienter foretaget arteriografi af hjernens blodkar med Thorotrast mellem 1935 og 1947. Skandaløst og dybt uetisk, da Thorotrast  allerede tilbage i midten af 30'erne havde været beskrevet og kendt som cancerskadelig, samtidigt med der siden slutningen af årtiet havde eksisteret et uskadeligt alternativ. Alt sammen medvirkende til at der i 1949 blev oprettet et statsligt patientregister til overvågning af de ca. 1000 mennesker der havde været udsat for det radioaktive kontrastmiddel. Ingen i offentligheden - hverken døende patienter - eller efterladte fik noget at vide om registrets eksistens. Ca. 160 mennesker udviklede kræft og døde som konsekvens af Thorotrast

Sovemidlet Thalidomid
Lægemidlet blev oprindeligt i 1957 lanceret mod kvalme, nervøsitet og søvnløshed. Takket være den brede behandlings profil blev præparatet hurtigt ganske populært. Kravene til afprøvning af nye lægemidler var dengang langt mere lemfældige end i dag, hvor man gør dette gennem indlednede undersøgelser og 3 faser. 

Trods forsøg med rotter der viste at Thalidomid var relativt ugiftigt, begyndet der alligevel efter få års anvendelse at dukker flere tilfælde af meget alvorlige bivirkninger op - særligt hvis lægemidlet havde været indtaget i den første del af graviditeten - medførte dette svære fosterskader i form af misdannede eller manglende arme, hænder, ben og fødder.


Steen Jørgensen fra bandet Sort Sol er det mest kendt offer for konsekvenserne af anvendt Thalidomid under graviditeten, da han blev født uden den nederste del af sin venstre arm.


Thalidomid-skandalen var den store internationale medicinal skandale der gjorde, at man fra politisk hold fremkom med nogle forøgede krav til hvordan medicinalindustrien skulle dokumentere udviklings forløbet af et muligt fremtidigt lægemiddel.


Bløder medicin - faktor medicin

Frem til ca. 1970'erne var det at være ramt af den arvelige blødersygdom noget der betød lange perioder med sygdom, ledskader foruden at den forventelige levealder maksimalt vil være omkring 30-40 år. Men takket være nye typer medicin baseret på isolerede koagulationsfaktorer fra blod - kaldet faktorkoncentrater - kunne man både behandle egentlige blødninger samt ikke mindst forebygge blødninger, medvirkende til at ledskader og lange syge perioder blev reduceret til et minimum.

I løbet af 1970'erne og 80'erne fandt man dog ud af blødermedicin baseret på blod fra andre mennesker ikke altid var sikkert, da forskellige typer virus sygdomme kunne overføres uden man vidste det. Mange blødere blev derfor smittet med HIV og leverbetændelse. I stedet for at bløderne døde af indre blødninger forårsaget af deres blødersygdom, blev det på tragisk vis istedet AIDS og leverbetændelse som blev den hyppigste dødsårsag.


Trods dokumentation om smitterisiko og henvendelser fra Danmarks Bløderforening og div. læger, var Sundhedsstyrelsen og daværende indenrigsminister Britta Schall Holberg fra Venstre i meget lang tid afvisende med at tilbyde de danske blødere varmebehandlet faktormedicin som ikke havde nogen smitterisiko. Først da sagen kom i medierne skete der noget - fra 1. januar 1986 skulle ALT faktormedicin være screenet og varmebehandlet.


Alligevel blev den sidste bløder smittet efterfølgende, fordi Sundhedsstyrelsen havde indgået en hemmelig aftale med Statens Seruminstitut og daværende Nordisk Gentofte om at opbruge deres gamle lagre af ikke-screenet donorblod. Konsekvensen blev blødersagen hvor 91 blødere blev smittet med HIV virus, som efterfølgende betød at 64 af dem døde af AIDS. 


Som bløderforeningen skriver; citat: "Blødersagen blev en lang og omfattende sag, der fyldte meget i mediebilledet. Der var tale om en række menneskelige tragedier, der også fik betydning for den almene patientsikkerhed. Således indgik Folketinget i kølvandet på hele sagen en aftale om en lægemiddelforsikringsordning, der sikrer patienterne en lettere adgang til at opnå erstatning.", citat slut.


Kontrastmidlet Omniscan

Har været anvendt til påvisning og diagnosticering af bestemte typer sygdomme i hoved og rygmarv, samt til skanninger af hele kroppen siden Lægemiddelstyrelsen godkendte kontrastmidlet Omniscan i 1994.

I forbindelse med at alvorligt syge nyrepatienter skulle udredes før nyretransplantation, blev mange af disse patienter skannet sammen med anvendelsen af kontrastmidlet Omniscan. Fra årene 1994 og frem til 1997 blev disse patienter derfor skannet uden et eneste beskrevet tilfælde af sygdommen Nefrogen systemisk fibrose i den videnskabelige litteratur. 

Sygdommen er en meget alvorlig bindevævssygdom, der som regel viser sig som en alvorlig eksemlignende hudsygdom på arme og ben, foruden smertefulde hævelser af hænder, arme og ben. Sygdommen kan også føre til en fortykkelse af huden, som hindrer de forskellige led i kunne bøjes. Omkring 50 % af samtlige patienter bliver invalideret og ca. 33 % endog i meget svær grad. Efterfølgende obduktioner af afdøde patienter har dokumenteret at sygdommen kan sprede sig til lever, hjerte og lunger, som netop forklarer den øgede dødelighed.

Blandt de første i verden til at beskrive sammenhængen mellem brugen af Omniscan og udviklingen af sygdommen var lægen Peter Marckmann og hans daværende kollegaer på Herlev hospital tilbage i begyndelsen af 2006.

Som konsekvens af denne videnskabelige erkendelse, skrev Herlev hospital til Lægemiddelstyrelsen i april 2006 og indførte samtidigt egenhændigt totalt stop for brug af Omniscan, som efterfølgende betød at man ikke fik flere tilfælde af Nefrogen systemisk fibrose

I juni 2006 opfordrede Herlev hospital Lægemiddelstyrelsen til at indføre et midlertidigt stop for brug af Omniscan til de nyresvækkede patienter. Dette ignorerede man med henvisning til i stedet at afvente et fælles EU udspil. 

Omniscan skandalen var en realitet hvor borgerne betalte den højeste pris - nemlig med sit helbred og liv - samtidigt med at Lægemiddelstyrelsen fik påtale over en række alvorlige fejl i sagsbehandlingen af kontrastmidlet Omniscan uden dette dog fik nogen konsekvenser for ledende medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen. 

Trods at flere invaliderede nyrepatienter fik erstatning fra Patientforsikringen, betød dette ikke udbetaling af erstatning til dem der var døde af konsekvenserne af at have været udsat for Omniscan i form af udbetaling til disse afdøde patienters efterladte.

Den NYE skandale - ELISA Borrelia antistof testen
Uanset de beskrevne skandaler og derfor håbet om at sundhedssystemet har erkendt at man ikke kan vide alt om alting, og derfor forhåbentlig som resultat udøver størst mulige ydmyghed i at holde sig løbende opdateret til gavn for patienterne, er der intet der tyder på at man har lært af tidligere tiders sundheds skandaler. De fatale fejl sker stadigvæk og endda i en skala som aldrig før set magen til, medførende en årlig milliard udgift i form af belastning af sundhedssystemet samt førtidspensionering af de fejl diagnosticerede.

Udfordringerne med at diagnosticere og behandle flåtoverførte infektioner som i det "stille" er blevet en verdensomspændende pandemi er noget som flere og flere læger verden over tager DYBT alvorligt. Eksempelvis den amerikanske læge Richard Horowitz som har brugt mange år på at forske i flåtoverførte sygdomme. Til information kalder man i USA Borrelia for Lyme Disease, da det var i byen Lyme i Connecticut hvor Borrelia infektionssygdomme først blev beskrevet.Doktor Richard Horowitz 
fortæller om sin forskning indenfor flåtoverførte infektioner.

Hverken de ansvarlige sundhedspolitikere, Sundhedsstyrelsen eller selve sundhedssystemet har formået at holde sig grundigt orienteret, da dette i så fald ville have betydet at der var blevet iværksat en national handlingsplan uden sidestykke. 

I stedet er man helt uundgåeligt på vej mod en ny KÆMPE skandale i det danske sundhedssystem, alene fordi de ansvarlige sundhedspolitikere gennem årene hidtil ikke har villet lytte til de kronisk syge, men i stedet kun har lyttet til de få centrale læger i sundhedssystemet der skulle være repræsentanter for den ypperste viden indenfor diagnostik af flåtoverførte infektioner.

Problemet er "bare", at de læger der har skulle være uvildige i vurderingen af hvilken typer tests der skulle/skal benyttes i det danske sundhedssystem har haft flere "kasketter" på hvor det ikke var/er patienternes interesser der kom først, men istedet ens egne kortsigtede økonomiske interesser der ikke tjener patienterne.

Disse forhold sammen med dyb inkompetence indenfor den centrale forvaltningsmyndighed i sundhedssystemet, vil være udslagsgivende for den kommende sundhedskandale som ikke har set sin lige!

Flemming Bo Andersen
Redaktør af SUNDHEDS-INFO.DK

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar